AndalusiëAdventure

Huurvoorwaarden Land Rover Defender/Discovery

1 Huurprijs
De huurder gaat akkoord met de huurprijs en waarborgsom, zoals vermeld op de website. De huursom is gebaseerd op het aantal nachten dat in de overeengekomen huurperiode valt. De auto wordt afgeleverd met een tank die voor ongeveer een kwart is gevuld en hoeft dus ook niet afgetankt ingeleverd te worden.

2 Boeking en betaling
Definitieve boeking vindt plaats wanneer de boeking door ons schriftelijk bevestigd is nadat huurder een volledig ingevuld reserveringsformulier via de website www.andalusieadventure.com heeft verzonden. Betaling van huursom en borgsom: Nadat huurder een huurovereenkomst heeft ontvangen dient 10% van de huur- en borgsom per bank te worden voldaan. Het resterende bedrag dient contant te worden voldaan bij aankomst en in gebruikname auto. Uiteraard kan de huur- en borgsom (of een deel daarvan) per bank worden voldaan. Bij betaling per bank dient het bedrag uiterlijk 2 dagen voor aanvang huurperiode bijgeschreven te zijn op de op de huurovereenkomst genoemde bankrekening. Met het invullen en verzenden van het reserveringsformulier verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met onze huurvoorwaarden.


3 Annulering door huurder
Indien binnen 4 weken voorafgaand aan aanvang huurperiode wordt geannuleerd zal de gehele huursom verschuldigd zijn. Het eerder terugbrengen van de auto zal niet leiden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van de huursom.

4 Annulering door verhuurder/vervangend voertuig
Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn de auto aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder gerechtigd zijn hetzij binnen 24 uur een vervangend voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder zal in dat geval de door de huurder betaalde waarborgsom en huursom per omgaande restitueren. Verhuurder zal nooit aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen voor huurder voortvloeiende uit mankementen aan auto of toebehoren gedurende de huurperiode.

5 In gebruikneming Land Rover Huurder verklaart bij de inontvangstneming van de auto door middel van ondertekening van de huurvoorwaarden dat hij de auto in goede en gereinigde staat heeft ontvangen. De Landrover mag uitsluitend als vakantieverblijf voor huurder en medehuurders worden gebruikt. Huurder is verantwoordelijk voor zaken zoals juiste bandenspanning en het nakijken van het oliepeil.

6 Terrein rijden Het is huurder niet toegestaan terrein te rijden met de auto. Onder terrein rijden wordt verstaan het rijden buiten verharde en onverharde wegen. Behalve de risico’s van schade aan auto en banden is ook het risico van persoonlijk letsel aanwezig. In relatie met dit artikel staat het verbod op het gebruik van de tussenbak, met andere woorden, de korte versnellingspook mag niet worden gebruikt omdat verkeerd gebruik hiervan kan leiden tot ernstige schade aan de versnellingsbak. Als schade aan de versnellingsbak het gevolg is van verkeerd gebruik door huurder, zal de ontstane schade worden verhaald op huurder.

7 Inlevering Land Rover
Huurder verplicht zich de auto met alle toebehoren onbeschadigd en in gelijke staat zoals bij aanvang huurperiode aan het einde van de huurperiode bij verhuurder in te leveren. In geval van schade zal het Eigen Risico worden verrekend met de waarborgsom. Inlevering dient te geschieden voor 10.00 uur. Wordt de Landrover na deze tijd ingeleverd, dan wordt een nieuwe huurdag in rekening gebracht.

8 Verlenging huurperiode
Verlenging van de huurperiode is mogelijk wanneer dit mondeling, schriftelijk of per email is overeengekomen.

9 Leeftijd/rijbewijs bestuurder
De auto mag slechts worden bestuurd door bestuurders van minimaal 23 jaar die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Bestuurder moet minimaal 3 jaar in het bezit zijn van het rijbewijs. Het rijbewijs moet gedurende de gehele huurperiode geldig zijn.

10 Verzekeringen/schades
De auto is Casco verzekerd met een eigen risico voor de huurder van € 800,-. Wanneer de schade veroorzaakt wordt omdat de bestuurder niet voldoet aan de gestelde eisen betreffende leeftijd en rijbewijs of omdat de bestuurder onder invloed van alcohol/drugs verkeerde of in geval van opzet of onzorgvuldigheid, zijn alle eventuele schades aan de auto of aan derden voor rekening van de huurder.


11 Overschrijding huurtermijn
Als de auto later wordt teruggebracht dan overeengekomen zal aan huurder in rekening worden gebracht de huurprijs per dag x factor 1.5 en de eventuele door verhuurder geleden schade of gederfde inkomsten. Alle in deze overeenkomst genoemde bepalingen blijven van kracht totdat de auto is ingeleverd.



12 Kosten tijdens de huurperiode
Kosten van brandstof, bandenreparatie, vulling gasfles e.d. zijn voor rekening van de huurder. Het verbruik van motorolie wordt door verhuurder vergoed op vertoon van rekening of kwitantie.
Eventuele sleepkosten en transportkosten van de auto en/of de inzittenden zijn voor rekening van de huurder tenzij bovengenoemde kosten het gevolg zijn van een technisch mankement aan auto buiten schuld van huurder om en na overleg met verhuurder. Alle reparaties aan de auto gaan in overleg met verhuurder. Als een reparatie voortvloeit uit nalatigheid van huurder zullen de kosten hiervan worden verhaald op huurder.


13 Schades/aanrijdingen
Ingeval van schade is huurder verplicht verhuurder daarvan per omgaande in kennis te stellen. Huurder dient zorg te dragen voor juiste afhandeling en volledige invulling van schade formulieren.


14 Verkeersovertredingen
Huurder is aansprakelijk voor verkeersovertredingen gedurende de huurperiode en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Eventuele boetes dienen ter plekke (in dorp/stad van overtreding) te worden voldaan bij incasserende instantie/autoriteit.


15 Aansprakelijkheid

Verhuurder is nooit aansprakelijk voor de gevolgen voor huurder, zowel financiële als fysieke gevolgen, voortvloeiende uit gebruik van (dak)tent en auto. Huurder krijgt auto en (dak)tent mee in gecontroleerde en goede staat en verhuurder en huurder komen overeen dat huurder geheel voor eigen risico de auto en (dak)tent in gebruik neemt. Huurder krijgt van verhuurder een duidelijke mondelinge en schriftelijke

instructie voor gebruik van auto en (dak)tent waarbij op eventuele risico’s wordt gewezen.

16 Ontbinding overeenkomst
Het niet naleven door huurder van in deze overeenkomst genoemde bepalingen geeft verhuurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden en de auto met toebehoren per omgaande op te eisen. Alle hieruit voortvloeiende kosten, gerechtelijk en niet-gerechtelijk, zullen worden verhaald op huurder.

17 Transfer Malaga Airport

Transfer van en naar Malaga Airport is gratis tussen 8.00U en 22.00U.

Buiten deze tijden kunnen wij de transfer verzorgen voor 30 euro enkele reis.